SATHEESH MUBARAK ENGLISH SCHOOL MANJERI MALAPPURAM

Saturday, May 23, 2009

Kh-s×âv/FbvUUv kvIqfp-I-fnse A²ym-]I c£m-IÀ¯r kan-Xn-bpsS

(Parent Teacher's Association – PTA) {]hÀ¯\-¯n-\pÅ amÀ¤-\nÀt±-i-§Ä

1. P\-d t_mUn

 • 1.1 kvIqfn AXXv A¡m-Z-anI hÀjw ]T\w \S-¯p¶ apgp-h³ hnZymÀ°n-I-fpsS c£n-Xm-¡fpw CXn AwK-§ -fm-bn-cn-¡pw.
 • 1.2 ]n.-Sn.-F. P\-d t_mUn FÃm-hÀjhpw aq¶p {]mh-iy-sa-¦nepw tbmKw IqtS-­-Xm-Wv. lbÀ sk¡âdn / shmt¡-j-W lbÀ sk¡âdn kvIqfp-I-fnÂ, 11-þmw ¢mknse {]th-i\w ]qÀ¯n-bmbn Hcp amk-¯n-\p-Ån-em-bn-cn¡pw BZy tbmKw. asäÃm kvIqfp-I-fnepw Pq¬ amk-¯n Xs¶ BZy tbmKw \S-¡-Ww. c­m-as¯ tbmKw c­mw tSanepw aq¶m-a-t¯Xv
 • lbÀ sk¡âdn/shmt¡-j-W lbÀ sk¡âdn kvIqfp-I-fn ]¯v / ]{´ ­v ¢mkp-I-fnse s]mXp ]co£ Bcw-`n-¡p-¶ -Xn\v Hcp amkw ap¼pw aäp kvIqfp-I-fn s^{_p-hcn Ah-km\ hmchpw \S-¡-Ww.
 • 1.3 H¶m-as¯ P\-d t_mUn tbmKw ap³ hÀjs¯ ]n.-Sn.-F. {]kn-Uânsâ A²y-£-X-bn-emWv \S-¡p-I. {Kma-]-©m-b¯v/ap\n-kn-¸menän/tImÀ¸-td-j³ hmÀUv sa¼À sNbÀt]-gvk-Wmb kvIqÄ hnI-k\ kan-Xn-bn AwKo-I-cn¨ kvIqÄ hnI-k\ tcJ (School Development Plan) Cu tbmK-¯n Ah-X-cn-¸n¨v NÀ¨ sNbvXv AwKo-I-cn-¡-Ww.
 • 1.4 P\-d t_mUn-bpsS H¶m-as¯ tbmK-¯n ]n.-Sn.-F. bpsS FIvkn-Iyq-«ohv I½n-ä-nsb sXc-sª-Sp-t¡-­-Xm-Wv. Cu tbmK-¯n ap³ A¡m-Z-anI hÀjs¯ aq¶m-as¯ tbmK-¯n\v tij-apÅ HmUnäv sNbvX hchp sNe-hp-Ifpw AwKo-I-cn-¡-Ww. IqSmsX \S-¸p-hÀjs¯ IW-¡p-IÄ HmUnäv sN¿m³ c£m-IÀ¯m-¡-fn \n¶pÅ c­w-K kan-Xn-sbbpw sXc-sª-Sp-¡-Ww.
 • 1.5 aq¶m-as¯ tbmK-¯n hmÀjnI {]hÀ¯\ dnt¸mÀ«pw ]n.-Sn.-F. bpsS AXp-h-sc-bpÅ HmUnäv sNbvX hc-hp-sN-ehv IW-¡p-Ifpw Ah-X-cn-¸n¨v AwKo-I-cn-¡-Ww. IqSmsX ASp¯ A¡m-Z-anI hÀj-¯n ]pXp-Xmbn kvIqfn {]th-in-¡p-¶ -h-cn \n¶pw \ne-hn ]Tn-¡p-¶ -h-cn \n¶pw tiJ-cn-t¡­ JWvUnI 3.8 kqNn-¸n¨ \n_-Ô\ {]Im-c-apÅ XpI- bpsS Imcyhpw Xocp-am-\n-¡-Ww.
 • 1.6 ]n.-Sn.-F.-bpsS {]hÀ¯-\-s¯-¡p-dn¨v Fs´ -¦nepw Bt£-]-§ tfm XÀ¡-§tfm D­m-bm AXv _Ô-s¸« F.-C.-H./hnZym-`ymk D]-U-b-d-IvSÀ/doPn-b-W D]Ub-d-IvSÀ/Akn-Ìâv Ub-d-IvSÀ, _Ô-s¸« {Kma-]-©m-b¯v {]kn-Uâv/\K-c-k`m sNbÀam³/tImÀ¸-td-j³ tabÀ F¶n-h-cpsS km¶n-²y-¯n NÀ¨ sNbvXp ]cn-l-cn-t¡-­-Xm-Wv.


 

2 FIvkn-Iyq-«ohv I½nän

 • 2.1 ]n.-Sn.-F. P\-d t_mUn-bn \n¶v t\cn«v sXc-sª-Sp-¯-h-cm-bn-cn¡pw FIvkn-Iyq-«ohv I½n-än. AXnsâ AwK-kwJy Gähpw Ipd-ªXv 15-þDw IqSn-bXv 21-þDw Bbn-cn-¡pw. CXnse c£n-Xm-¡-fpsS F® w A[ym-]-I-cpsS F® -t¯-¡mÄ 1 IpSp-X-em-bn-cn-¡Ww. DZm-l-c-W-ambn 15 AwK FIvkn-Iyq-«o-hn 8 c£n-Xm-¡fpw 7 A²ym-]-Icpw D­m-bn-cn-¡pw. Gtgm AXn Ipdthm A²ym-]-I-cpÅ kvIqfp-I-fn FÃm A²ym-]-I-cpw, Ah- tc-¡mÄ H¶v IqSp-X-ep-Å-{Xbpw c£n-Xm-¡fpw DÄs¸-«-Xm-bn-cn-¡pw FIvkn-Iyq-«ohv I½nän. c£n-Xm-¡-fp-sSbpw A²ym-]-I-cp-sSbpw {]Xn-\n-[n- I-fn ]Ip-Xn-sb-¦nepw kv{XoI-fm-bn-cn-¡-Ww. kv{XoI-fpsS {]mXn-\n[yw ]men-¡m³ km[n-¡m¯ Xc-¯n-emWv kvIqfnse A²ym-]-I-cpsS F®sa-¦n Ahsc ]c-am-h[n DÄs¸-Sp-¯p¶ hn[-¯n {Iao-I-cn-¨m aXn.
 • 2.2 750 hnZymÀ°n-IÄ hsc ]Tn-¡p¶ kvIqfp-I-fn 15 t]cpw AXn-\p-ap--fn hnZymÀ°n-I-fpÅ kvIqfp-I-fn Hmtcm 250 Ip«n-Itfm AXnsâ `mKtam DÅn-S¯v IqSp-X-embn c­p-t]À hoXhpw (c-£n-Xm-hv, A²ym-]-I³/A²ym-]nI F¶n-hÀ H¶v hoXw) ]n.-Sn.-F. FIvkn-Iyq-«o-hn AwK-am-bn-cn-¡pw. ]s£ ]c-am-h[n AwK-kwJy 21 t]À am{Xta ]mSp-Åq.
 • 2.3 ]n.-Sn.-F. FIvkn-Iyq-«o-hn-te¡v c£n-Xm-¡-sfbpw A²ym-]-I-scbpw sXc-sª-Sp-¡p-t¼mÄ kvIqfnse ss{]a-dn, sslkv¡qÄ, lbÀsk-¡âdn shmt¡-j-WÂ lbÀ sk¡âdn F¶o hn`m-K-§ -fpsS {]mXn-\n[yw Dd-¸m-t¡-­-Xm-Wv.
 • 2.4 ]n.-Sn.-F. FIvkn-Iyq-«o-hnsâ `mc-hm-ln-I-fmb {]kn-Uâv, sshkv {]kn-Uâv F¶n-hsc A²ym-]I {]Xn-\n-[n-IÄ DÄs¸-sS-bpÅ FIvkn-Iyq-«ohv AwK-§ -fmWv sXc-sª-Sp-¡p-I. Cu c­p Øm\-§ fpw c£n-Xm-¡Ä¡v am{X-ap-Å-Xm-bn-cn-¡pw. lbÀ sk¡-âdn /shmt¡-j-W lbÀ sk¡âdn hn`m-K-apÅ sslkv¡q-fp-I-fn {]kn-Uâv B hn`m-K-¯n \n¶m-sW-¦nÂ, sshkv {]kn-Uâv ss{]adn / sslkv¡qÄ hn`m-K-¯nse c£n-Xm-¡- fn \n¶m-bn-cn-¡-Ww. {]kn-Uâv ss{]adn / sslkv¡qÄ hn`m-K-¯n \n¶m-sW-¦n sshkv {]kn-Uâv lbÀ sk¡âdn/shmt¡-j-W lbÀ sk¡âdn hn`m-K-¯n \n¶m-bn-cn-¡-Ww.
 • 2.5 lbÀ sk¡âdn/shmt¡-j-W lbÀ sk¡âdn kvIqfp-I-fn {]n³kn- ¸Â ]n.-Sn.-F. bpsS FIvkv H^ntjym sk{I-«-dn-bpw, slUvam-ÌÀ FIvkv H^otjym JPm³Pnbpw Bbn-cn-¡pw. ss{]adn/sslkv¡q-fp-I-fn slUvam-ÌÀ FIvkv H^otjym sk{I-«-dnbpw sU]yq«n slUvam-ÌÀ / ko\n-bÀ Akn-Ìâv JPm³Pnbpw Bbn-cn-¡pw.
 • 2.6 FIvkn-Iyq-«ohv I½n-än-bpsS BZy-tbmKw H¶m-as¯ P\-d t_mUn tbmK Znhkw Xs¶ tNÀ¶v {]kn-Uâv, sshkv {]kn-Uâv F¶n-hsc sXc-sª-Sp-¡-Ww. amk-¯n-sem-cn-¡-se-¦nepw FIvkn-Iyq-«ohv I½nän tbmKw tNtc-­-Xm-Wv.
 • 2.7 FIvkn-Iyq-«ohv I½n-än-bpsS Imem-h[n sXc-sª-Sp-¡-s¸-«Xp apXÂ sXm«-Sp¯ hÀjs¯ FIvkn-Iyq-«ohv I½nän sXc-sª-Sp¸v \S-¡p¶ Znhkw hsc-bm-bn-cn-¡pw.


 

3 ]n.-Sn.-F. ^­v / kvIqÄ hnI-k\ ^­v

3.1 ]n.-Sn.-F. ^­v/kvIqÄ hnI-k\ ^­v c£n-Xm-¡-fn \n¶v tiJ-cn¨ Hcp s]mXp ^­m-b-Xn-\m hnZymÀ°n-I-fpsS t£a-¯n\v th­n am{Xta CXv D]-tbm-Kn-¡p-hm³ ]mSp-Åq.

3.2 ap³ hÀjs¯ \o¡n-bn-cn¸v XpI (Closing Balance) \S¸v A²y-b\ hÀjs¯ ssIbn-cn¸v XpI (Opening Balance) Bbn-cn-¡pw.

3.3 kvIqÄ {]th-i\ ka-b¯pw aäpw c£n-Xm-¡-fn \n¶v tiJ-cn-¡p¶ ]n.-Sn.-F. AwKXz XpI apgp-h-\mbpw ASp¯ {]hÀ¯n Znhkw Xs¶ ]n.-Sn.-F. A¡u-­n \nt£-]n-t¡-­-Xm-Wv. CXn-\mbn ]cn-k-c-¯pÅ tZi-kmÂIrX _m¦ntem kl-I-cW _m¦ntem t]mÌv Hm^o-kntem tkhnwKvkv _m¦ntem {]kn-Uâv, sk{I-«-dn, JPm³Pn F¶n-h-cpsS t]cn tPmbnâv A¡u­v Bcw-`n-t¡-­-Xm-Wv. ]n.-Sn.-F. {]kn-Uâns\ IqSmsX sk{I-«-dn, JPm³Pn F¶n-h-cn HcmÄ IqSn H¸n«p am{Xta A¡u-­n \n¶v XpI ]p³-h-en-¡m³ ]mSp-Åq.

3.4 Hmtcm hÀjhpw H¶m-as¯ P\-d t_mUn-bn Xs¶ ]n.-Sn.-F. bpsS hmÀjnI _UvPäv Ah-X-cn-¸n-¡p-¶Xv \¶m-bn-cn-¡pw.

3.5 ]n.-Sn.-F. AwKXzw FÃm c£n-Xm-¡Ä¡pw hÀjw-tXmdpw \nÀ_-Ô-am-Wv. AwKXz ^okv hnZymÀ°n-bpsS {]th-i\ ka-bt¯m A¡m-Z-anI hÀj-¯nsâ H¶m-as¯ amktam sImSp-t¡-­-Xm-Wv. AwKXz ^oknsâ {]Xn-ioÀj \nc¡v Xmsg sImSp-¡p-¶p.

FÂ.-]n. hn`mKw                     : 10 cq]

bp.-]n. hn`mKw                     : 25 cq]

sslkv¡qÄ hn`mKw                 : 50 cq]

lbÀ sk¡ân, shmt¡-j-WÂ lbÀ sk¡âdn :100 cq]

3.6 ]«n-I-PmXn þ ]«n-I-hÀ¤ hn`m-K-§ Ä, km¼-¯n-I-ambn hfsc ]nt¶m¡w \n¡p-¶ -hÀ (C-¡mcyw sXfn-bn-¡m³ {Kma-]-©-m-b¯v {]kn-Uâv/\K-c-k` sNbÀam³/tImÀ¸-td-j³ tabÀ/ ]©m-b¯v {]kn-Uâv F¶n-h-cn \n¶v kÀ«n-^n-¡äv lmP-cm-¡n-bm aXn) F¶o hn`m-K-¯nÂs¸« hnZymÀ°n-I-fpsS c£n-Xm-¡Ä¡v ]n.-Sn.-F. AwKXz ^okv \nÀ_-Ô-a-Ã. \nÀ±njvS ^okv \ÂIn-bn-sÃ-¦nepw Chcpw ]n.-Sn.-F. P\-d t_mUn-bn AwK-§ -fm-bn-cn-¡pw. JWvUnI 3.5 ]d-ªn-«pÅ AwKXz ^okpw kÀ¡mÀ \nb-a-{]-Imcw \nÀt±-in¨ ^okpw AÃmsX asämcp ^okpw sImSp-¡m³ c£n-Xm-¡Ä _m²y-Ø -cÃ; Ahsc AXn\v \nÀ_-Ôn-¡m\pw ]mSn-Ã.

3.7 ap³hÀjs¯ aq¶mw tSanse ]n.-Sn.-F. P\-d t_mUn tbmKw Xocp-am-\n-¡p-I-bm-sW-¦n kvIqfnse \S¸v A¡m-Z-anI hÀjs¯ {]tXyIw \nÀh-Nn-¡-s¸-«n-«pÅ A¡m-Z-anI Bh-iy-§ Ä¡mbn Xmsg sImSp-¯n-«pÅ ]c-am-h[n \nc-¡n Hmtcm hn`m-K-¯nse hnZymÀ°n/c£n-Xm-hn \n¶pw ^­v tiJ-cn-¡m-hp-¶ -Xm-Wv.

FÂ.-]n. hn`mKw þ 20q]

bp.-]n. hn`mKw þ 50q]

sslkv¡qÄ hn`mKw þ 100cq]

lbÀ sk¡ân, shmt¡-j-WÂ lbÀ sk¡âdn þ 400 cq]

Hcp c£-nXmhns\bpw ta¸-dª XpI sImSp-¡m³ \nÀ_-Ôn-¡p-Itbm {]kvXpX XpI sImSp-¡m¯ c£n-Xm-hnsâ aIÄ¡v/aI\v kvIqÄ {]th-i\w \ntj-[n-¡p-Itbm sN¿m³ ]mSn-Ã. C¡mcyw Dd-¸m-t¡­ Npa-Xe {]n³kn-¸-en\v / slUvam-Ì-dn\v BWv.

3.8 hnZymÀ°n-IÄ /c£-IÀ¯m-¡-fn \n¶v tiJ-cn-¡p¶ XpIbv¡v A¸-t¸mÄ Xs¶ sk{I-«dn /JPm³Pn H¸n«v kvIqÄ ko ]Xn¨ cioXn sImSp-t¡-­-Xm-Wv.

3.9 kvIqÄ {]th-i\w ]qÀ¯n-bm¡n HcmgvN-bv¡p-Ån ]n.-Sn.-F. AwKXz ^okv, tiJ-cn¨ aäv XpI F¶n-h-bpsS IrXy-amb IW-¡p-IÄ ]n.-Sn.-F. {]kn-Uâv, sk{I-«-dn, JPm³Pn F¶n-hÀ H¸n«v kvIqÄ t\m«okv t_mÀUn {]kn-²o-I-cn-t¡-­-Xm-Wv.

3.10 ]n.-Sn.-F. bpsS Iymjv _p¡v, seUvPÀ, tbmK-\-S-]-Sn-I-fpsS an\nSvkv ]pkvX-Iw, tÌm¡v cPn-ÌÀ F¶nh JPm³Pn-bpsS klm-b-t¯msS sk{I-«dn X¿m-dm-t¡-­Xpw kvIqÄ Hm^o-kn Xs¶ Ch sk{I-«-dn- bpsS D¯-c-hm-Zn-Xz-¯n kq£n-t¡-­-Xp-am-Wv.

3.11 P\-d t_mUn sXc-sª-Sp-¡p¶ c­w-K-k-anXn ]n.-Sn.-F.-bpsS IW-¡p-IÄ HmUnäv sNt¿-­-Xp-­v. IqSmsX _Ô-s¸« F.-C.-H./hnZym-`ymk D]-U-b-d-IvSÀ / doPn-b-W D]-U-b-d-IvSÀ (F-¨v.-F-kv.-F-kv.)/Akn-Ìâv Ub-d-IvSÀ (hn.-F-¨v.-F-kv.-F-kv.) F¶n-hcpw HmUnäv sNt¿-­-Xm-Wv.

3.12 FIvkn-Iyq-«ohv I½n-än-bpsS Xocp-am-\-{]-Imcw sk{I-«-dnbpw JPm³Pnbpw {]kn-Uâp-ambn IqSn-bm-tem-Nn-¨mWv ]n.Sn.-F.-bpsS ]Ww ssIImcyw sNt¿-­-Xv. I¿n-cn¸v XpI Hcn-¡epw 1,000 cq]-bn Ihn-b-cp-Xv.

3.13 AXym-h-iy-L-«-§ -fn {]kn-Uân-sâbpw JPm³Pn-bp-sSbpw tcJm-aq-e-amb AwKo-Im-c-t¯msS ]c-am-h[n 3000 cq] hsc ]n.-Sn.-F. ^­n \n¶pw ]n³h-en¨v sk{I-«-dn¡v sNe-hm-¡m-hp-¶ -Xm-Wv.

3.14 3000 cq]bv¡v apI-fn 30000 cq] hsc-bpÅ XpI sNe-h-gn-¡m³ ]n.-Sn.-F. FIvkn-Iyq-«ohv I½n-än-bp-sSbpw 30000 cq]bv¡v apI-fn-epÅ XpI sNe-h-gn-¡m³ ]n.-Sn.-F. P\-d t_mUn-bp-sSbpw AwKo-Imcw hmt§ -­-Xm-Wv.

3.15 ]n.-Sn.-F. ^­v D]-tbm-Kn¨v kvIqÄ hml-\-§ Ä hm§ p-¶ -Xn\pw hm§n-bh hn¡p-¶ -Xn\pw ]n.-Sn.-F. P\-d t_mUn-bpsS AwKo-Imcw hm§Ww

3.16 ]n.-Sn.-F. ^­n-te¡v e`n-¡p¶ FÃm-hn[ XpIbv¡pw A¸t¸mÄ Xs¶ JPm³Pn H¸n« ckoXn \ÂtI-­-Xm-Wv.

3.17 Hmtcm FIvkn-Iyq-«ohv I½n-än-bnepw AXp-h-sc-bpÅ hchv sNehv IW-¡p-IÄ Ah-X-cn-¸n¨v AwKo-Imcw hm§ -Ww.

3.18 ]Ww ]n³h-en-¨m AXnsâ IW-¡p-IÄ icn-bm¡n hu¨-dp-IÄ h¨-tijw am{Xta IqSp-X ]Ww ]n³h-en-¡m³ ]mSp-Åq.

3.19 FIvkn-Iyq-«ohv I½n-än-bpsS Xocp-am-\-¯n\v hnt[-b-ambn

kvIqÄ cPn-Ì-dp-IÄ

Hm^okv Bh-iy-¯n-\pÅ tÌj-\dn

kvIqÄ Ub-dn,

Xncn-¨-dn-b ImÀUv,

cmk-h-kvXp-¡Ä DÄs¸-sS-bpÅ et_m-d-«dn km[-\-§ Ä/D]-I-c-W-§ Ä,

I¼yq-«À em_n-te-¡m-h-iy-amb I¼yq-«À aäv A\p-_Ô D]-I-c-W-§Ä,

sshZypX D]-I-c-W-§Ä,

kvt]mÀSvkv / Ifn-IÄ F¶n-hbv¡v Bh-iy-amb D]-I-c-W-§ Ä,

^Ìv Fbn-Un-\pÅ kma-{Kn-IÄ,

I¡qkv hr¯n-bm-¡m-\pÅ ]ZmÀ° -§ Ä,

ip²-Pe hnX-c-W-¯n-\m-h-iy-amb ss]¸v, Sm¸v XpS-§ -n-b-h,

^ÀWn-¨-dp-IÄ,

kvIqÄ hml-\-§ -fpsS dn¸-bÀ sNe-hp-IÄ,

]{Xw/B\p-Im-en-I-§ Ä XpS-§ -n-bh hm§ m³,

^ÀWn-¨-dp-IÄ, P\-dÂ, hmXn XpS-§ nbh hm§ m³,

^ÀWn-¨-dp-IÄ, P\Â, hmXn XpS-§ n-b-h-bpsS dn¸-bÀ, kvIqfnsâ / ¢mkv apdn-bpsS sNdn-b-Xcw Aä-Ip-ä-¸Wn XpS-§ n-b-h-bpsS sNe-hp-IÄ

I¡q-kv, aq{X-¸p-c, IpSn-shÅ kuI-cyw, Ifn-Øew F¶nh D­m-¡p-¶ -Xn\v

sI«nS \nÀ½mW sNe-hp-IÄ XpS-§ n-b-h,

D¨-¡ªn ^e-{]-Z-ambn \S-¯m-\m-h-iy-amb sNe-hp-IÄ

kvIqfnsâ A`n-hr-²n-¡mbn ]n.-Sn.-F. FIvkn-Iyq-«ohv I½nän Xocp-am-\n-¡p¶ sNe-hn-\-§ Ä XpS-§ n-b-hbv¡v ]n.-Sn.-F. ^­v D]-tbm-Kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.

3.20 kvIqfn \S-¡p¶ kmwkv¡m-cnI ]cn-]m-Sn-IÄ, skan-\m-dp-IÄ NÀ¨-IÄ, ]T-\m-\p- Ô {]hÀ¯-\-§ -fmb bph-P-t\m-Õ -hw/_me-I-em-ta-f, imkv{X-ta-f, Imbn-I-ta-f, kvIqÄ ]mÀe-saâv {]hÀ¯-\-§ Ä F¶n-hbv¡pw Icn-bÀ ssKU³kv XpS-§ nb {]hÀ¯-\-§ Ä¡pw FIvkn-Iyq-«ohv I½n-än-bpsS AwKo-Im-c-t¯msS ]n.-Sn.-F. ^­v sNe-h-gn-¡m-hp-¶ -Xm-Wv.

3.21 Hmtcm hÀjhpw tiJ-cn-¡p¶ ^­n Ipd-ªXv 15 iX-am\w kvIqÄ

sse{_-dn-bn-te¡v ]pkvX-I-§ Ä hm§ m³ D]-tbm-K-s¸-Sp-t¯-­-Xm-Wv.